VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 908a/VPCP-KTN
V/v Bổ sung, cập nhật một số nội dung đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 326/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 và văn bản số 224/UBND-QHXD ngày 22 tháng 01 năm 2016 về việc bổ sung, cập nhật một số nội dung đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, theo hướng mở rộng theo như văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, tổ chức biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTCP, PCN Nguyễn Cao Lục,
Vụ KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục