BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 909/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần CAVICO VN khai thácmỏ và xây dựng
(Số 122, toà nhà CT5, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20CV/MCV-2009 ngày20/02/2009 của Công ty cổ phần CAVICO VN khai thác mỏ và xây dựng hỏi về thuếsuất thuế GTGT và việc giảm thuế GTGT theo Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày22/01/2009 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: "Mức thuếsuất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phầnA; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này".

Tại Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC nêu trên quy định việcgiảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ thuộc nhóm ápdụng thuế suất 10% quy định tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 sau đây:

"... 16. Bốc xếp; nạo vét luồng, lạch, cảng sông, cảngbiển; hoạt động trục vớt, cứu hộ.

17. Vận tải (không bao gồm vận tải quốc tế) gồm vận tải hànghoá hành lý, hành khách, vận tải du lịch bằng đường hàng không, đường bộ, đườngsắt và đường thuỷ, trừ hoạt động môi giới, đại lý chỉ hưởng hoa hồng và khôngphân biệt cơ sở trực tiếp vận tải hay thuê lại".

Căn cứ quy định trên, hoạt động vận chuyển đất, đá thuộc đốitượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10% và được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGTkể từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

Hoạt động bốc xúc đất, đá; san gạt bãi thải; khoan lỗ mìnthuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10% và không được giảm 50% mứcthuế suất thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần CAVICO VN khai thácmỏ và xây dựng được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương