BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 909/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn quá thời hạn của dự án sử dụng vốn ODA

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 37/SCT-TTGD của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ Tài chính xem xét lạicông văn số 4369/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 6/12/2012 về việc hoàn thuế GTGTđối với hóa đơn của dự án sử dụng vốn ODA. Về việc này. Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Ngày 6/12/2012 Tổng cục Thuế đã cócông văn số 4369/TCT-KK gửi Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn vướng mắc về hoànthuế GTGT đối với hóa đơn quá thời hạn của dự án sử dụng vốn ODA. Trong đó nêurõ trường hợp từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2011. Ban quản lý các dự án hỗ trợ kỹthuật cho các hoạt động của Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột không thựchiện kê khai, không chấp hành pháp luật về thuế thì những hóa đơn này khôngđược kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào để xem xét hoàn thuế theo hướng dẫntại Điểm 4 Mục V Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 và Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Từ ngày 1/7/2011 trở đi chủ dự ánODA viện trợ không hoàn lại, Văn phòng Dự án ODA và Tổ chức ở Việt Nam sử dụngtiền viện trợ nhân đạo thuộc diện được hoàn thuế GTGT không phải kê khai thuếGTGT hàng tháng theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 11, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Sở Côngthương tỉnh Đắk Lắk được biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk để đượchướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk
- Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu VT, KK (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái