ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số 909/UB-CNN
Về việc tăng cường các biện pháp xử lý, ngăn ngừa sự cố do thả diều, máy bay điều khiển từ xa.

TP. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 3 năm 2001

Kính gửi

- Sở Công nghiệp thành phố
- Công ty Điện lực thành phố
- Cụm Cảng Hàng Không Miền Nam
- Ủy ban nhân dân, các quận, huyện
- Công an thành phố
- Công an các quận, huyện

Để ngăn ngừa những sự cố gây thiệt hại cho máy bay,đường dây điện trên không do những vật thể bay như: thả diều, thả bóng bay,chơi máy bay có điều khiển từ xa v.v... Ủy ban nhân dân thành phố đã có Chỉ thịsố 17/1999/CT-UB-KT ngày 01/7/1999 về việc: "Cấm thả diều, bóng bay và cácvật bay khác gần sân bay và đường điện trên không". Ủy ban nhân dân thànhphố cũng đã có công văn số 3424/CV-UB-KT ngày 19/8/1999 về việc "Tổ chứcthực hiện, kiểm tra xử lý, ngăn ngừa các sự cố về điện theo Chỉ thị số17/1999/CT-UB-KT "Tuy nhiên, gần đây qua phản ánh của Cụm Hàng Không sânbay Miền Nam, việc chơi máy bay điều khiển từ xa đã xâm nhập vùng tĩnh khôngsân bay quốc tế Tân Sơn Nhất uy hiếp an toàn bay (văn bản số 1243/CCMN ngày21/11/2000 của Cụm Cảng Hàng Không Miền Nam). Thậm chí việc thả diều đã gây rasự cố đường điện 110 KV Phú Định - Chánh Hưng vào lúc 16h46' ngày 13/3/2001 gâythiệt hại đáng kể: đứt dây chống sét làm mất điện toàn bộ trạm 110 KV - 2 x 40MVA Chánh Hưng, ảnh hưởng:

- Mất điện một phần các khu vực: quận 4, 5 và 8

- Tổng số đường dây 15KV mất điện là: 10 tuyến

- Tổng sản lượng điện không phân phối được là:128.323 Kwh.

Để ngăn ngừa những sự cố nói trên, Ủy ban nhân dânthành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Trước mắt, giao cho Sở Công nghiệp thành phố,Ủy ban nhân dân quận 8, Công an quận 8 và Giám đốc Điện lực khu vực truy tìm, đểđưa ra xử lý cá nhân thả diều giấy bạc đã gây ra sự cố về điện ngày 13/3/2001theo pháp luật hiện hành.

Giao cho Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Ủy ban nhândân quận Gò Vấp phối hợp với Cụm cảng Hàng Không Miền Nam ngăn chặn các vật bay (thả diều, máy bay điều khiển từ xa ...) những nơi có thể uy hiếpan toàn bay.

2. Sở Công nghiệp thành phố và Ủy ban nhân dân cácquận, huyện cùng với Công ty Điện lực thành phố tăng cường các biện pháp thiếtthực để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/1999/CT-UB-KT ngày 01/7/1999 và côngtác quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn thành phố theo quyết định số 5488/QĐ-UB-KTnày 09/10/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Hàng quý, Sở Công nghiệp thành phố chịu trách nhiệmhọp với ngành điện và các quận, huyện tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiệnChỉ thị số 17/1999/CT-UB-KT báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố để có chỉ đạokịp thời.

3. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhândân quận - huyện, phường - xã, lực lượng Công an, đoàn thể các cấp... tích cực hỗtrợ ngành điện thực hiện tốt Chỉ thị số 17/1999/CT-UB-KT nhằm bảo vệ an toàn chosản xuất và sinh hoạt của nhân dân, giảm thiệt hại chung cho ngân sách Nhà nước.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Ngọc Côn