VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 909/VPCP-CN V/v đầu tư xây dựng cấp bách công trình cầu Sông Giăng, huyện Thành Chương, Nghệ An

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (văn bản số 7522/UBND-CN ngày 29 tháng 10 năm 2020) về việc đầu tư cấp bách công trình cầu Sông Giăng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản nêu trên và trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục