BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9090/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu dây dẫn điện làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Qua quá trình thực hiện Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệquy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc tráchnhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Hải quan nhận được vướngmắc phát sinh xin trao đổi với quý Tổng cục, nội dung cụ thể như sau:

Công ty TNHH Ta Hsing Electric Wire & Cable (Việt Nam) nhập khẩu mặt hàng dây dẫn điện làm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu các sản phẩm dâyđiện, cáp điện và thiết bị trong ngành điện. Mặt hàng này thuộc Danh mục hànghóa nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng được quy định tại Thông tưsố 27/2012/TT-BKHCN Tuy nhiên, theo trình bày của Công ty, mặt hàng dây dẫnđiện nhập khẩu làm nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu không được nhượngbán, kinh doanh tiêu thụ nội địa nên không thuộc đối tượng kiểm tra nhà nướctheo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN (Công ty gửi kèm công văn số 82/TĐC-QLTCCLngày 27/6/2014 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Côngnghệ tỉnh Bình Dương về việc miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa cho mặt hàng dâyđiện bằng đồng bọc vỏ nhựa PVC nhập khẩu).

Theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN thì cácđối tượng không áp dụng kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu baogồm:“Hành lý cá nhân...hàng doanh nghiệp Việt Nam gia công cho thương nhânnước ngoài....”, nhưng không bao gồm hàng hóa nhập khẩu theo loại hình“nhập sản xuất xuất khẩu” và hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất.

Tuy nhiên, quản lý hải quan đối với loại hình xuất nhập khẩu để giacông cho thương nhân nước ngoài và loại hình nhập sản xuất xuất khẩu, nhập khẩucủa doanh nghiệp chế xuất là tương tự như nhau, chỉ khác nhau về chính sáchquản lý thuế đối với từng loại hình, về bản chất, hàng hóa nhập khẩu theo cácloại hình nêu trên không được tiêu thụ nội địa; trường hợp muốn chuyển tiêu thụnội địa thì phải đăng ký tờ khai hải quan và làm thủ tục nhập khẩu như đối vớihàng hóa nhập khẩu thông thường (phải thực hiện kiểm tra chất lượng nếu thuộcđối tượng phải kiểm tra chất lượng). Theo quy định từ Điều 36 đến Điều 39 Thôngtư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập sảnxuất xuất khẩu phải khai mã loại hình quản lý riêng, thông báo định mức sảnxuất, đăng ký mã nguyên phụ liệu nhập khẩu, mã sản phẩm xuất khẩu. Cơ quan hảiquan quản lý, giám sát từ khâu nhập nguyên liệu đến khâuxuất khẩu sản phẩmra nước ngoài và sau khi xuất khẩu, ngườikhai hải quan phải quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu với cơ quan hảiquan.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị quý Tổng cục xem xét lại phạm vi điềuchỉnh của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN và có hướng dẫn cụ thể về quản lý chấtlượng hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu và hàng hóanhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất. Theo quan điểm của Tổng cục Hải quan thìhàng hóa nhập khẩu làm nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu và hàng hóa nhậpkhẩu của doanh nghiệp chế xuất không thuộc sự điều chỉnh của Thông tư số27/2012/TT-BKHCN .

Rất mong nhận được trả lời từ Quý đơn vị trước ngày 25/7/2014 đểTổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thực hiện thống nhất.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Tổng cục./.

(Gửi kèm Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH TaHsing Electric Wire & Cable (Viet Nam) và công văn số 82/TĐC-QLTCCL ngày27/6/2014 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệtỉnh Bình Dương).


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường