Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 9097/TC-TCT NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2003
VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG
VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG HỆ THỐNG CÁP TREO

Kính gửi: - Cục thuế các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Vừa qua, Bộ Tài chínhnhận được công văn của một số đơn vị hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với hoạtđộng vận tải hành khách bằng hệ thống cáp treo. Về vấn đề này, Bộ Tài chínhhướng dẫn cụ thể như sau:

Căn cứ vào khoản 2.37 Mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT thì hoạt động vận tải bằng cáp treo áp dụng thuế suất GTGT là 5%.

Đối với trường hợp đã kê khai tính thuế GTGT với thuế suất10% thì không điều chỉnh lại.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.