BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 9097 TC/TCT
V/v thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động vận tải hành khách bằng hệ thống cáp treo

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, Bộ Tài chính nhận được công văn của một số đơn vị hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động vận tải hành khách bằng hệ thống cáp treo. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

Căn cứ vào khoản 2.37 Mục II Phần B Thông tư số 122/200/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì hoạt động vận tải bằng cáp treo áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Đối với những trường hợp đã kê khai tính thuế GTGT với thuế suất 10% thì không điều chỉnh lại.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

TL/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc