BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 91/BGTVT-TC
V/v hướng dẫn chế độ phụ cấp công vụ đối với người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các cục quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Văn phòng Bộ.

BộGiao thông vận tải nhận được công văn số 16485/BTC-NSNN ngày 05/12/2011 của BộTài chính về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp công vụ đối với người làm việc theohợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/NĐ-CP về vấn đề này Bộ GTVT cóý kiến như sau:

Đềnghị các cơ quan nghiên cứu và thực hiện nội dung công văn số 16485/BTC-NSNN ngày 05/12/2011 của Bộ Tài chính, trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc,đề nghị có báo cáo về Bộ để xử lý.

BộGTVT gửi kèm theo công văn số 16485/BTC-NSNN ngày 05/12/2011 của Bộ Tài chính.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường