BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 91/BHXH-CĐBHXH
V/v hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cácđơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Công văn số 4653/BHXH-TCKT ngày 01/12/2014của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau,thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đềnghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiệnmột số nội dung như sau:

1. Kể từ ngày 01/02/2015 các đơn vị sử dụng laođộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khi nộp hồ sơ để quyết toán các chế độốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe thì ở cột D của Danh sách thanhtoán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu C70a-HD) bắtbuộc phải có chữ ký nhận trợ cấp của người lao động (đối với trường hợpnhận bằng tiền mặt); trường hợp chi trả tiền trợ cấp cho người lao động thôngqua tài khoản ngân hàng đề nghị ghi chuyển khoản không cần có chữ kýnhận của người lao động.

2. Đối với những trường hợp các đơn vị sử dụng laođộng đã được cơ quan BHXH TP.HCM quyết toán hưởng chế độ ốm đau, thai sản,dưỡng sức phục hồi sức khỏe nhưng quá 12 tháng người lao động chưa nhận tiềntrợ cấp thì thực hiện như sau:

- Lập danh sách người lao động chưa nhận trợ cấpchế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Đính kèm theo mẫu) gửi cơquan BHXH, đồng thời chuyển nộp số tiền trợ cấp chưa chi về tài khoản của cơquan BHXH (đối với các đơn vị tham gia BHXH tại BHXH TP.HCM) như sau:

Tên cơ quan: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ ChíMinh

Số tài khoản: 1700202902016

Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

- Sau khi đã chuyển số tiền chưa chi trả trợ cấp vềcơ quan BHXH, nếu người lao động có yêu cầu đến nhận tiền trợ cấp ốm đau, thaisản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe thì đơn vị viết Giấy giới thiệu nêu rõ lý do,hướng dẫn người lao động liên hệ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh để nhậnlại trợ cấp (Phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ).

(Lưu ý: Đối với các đơn vị sử dụnglao động đóng BHXH tại các BHXH Quận, huyện thì nộp số tiền chưa chi trả trợcấp vào tài khoản của các BHXH Q-H và hướng dẫn người lao động đến nhận lạitiền trợ cấp khi có yêu cầu tại các BHXH Q-H có liên quan).

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đếntất cả các đơn vị sử dụng lao động biết để thực hiện. (Đínhkèm Công văn 4653)

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KHTC; Phòng TN&QLHS;
- BHXH các Q-H;
- Ban Biên tập Website;
- Lưu VT, CĐBHXH
.

KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Đăng Tiến