BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn thủ tục xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016.

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 254/2016/CV-TN ngày 28/10/2016 của Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên về việc hướng dẫn thủ tục xây dựng công trình của dự án Khu dân cư Phước Nguyên Hưng (sau đây gọi là Dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 61 và Điều 84 Luật Xây dựng năm 2014, Dự án đã điều chỉnh lại thiết kế xây dựng thì việc điều chỉnh thiết kế cơ sở hoặc điều chỉnh thiết kế xây dựng được thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành (nếu có).

2. Dự án đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 tại văn bản số 3624/KQTĐ-SQHKT ngày 11/9/2007 và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 28/9/2007. Một số công trình thuộc Dự án đã được khởi công xây dựng theo Quyết định số 232/2009/QĐ-TN ngày 22/7/2009 và Quyết định số 97/2010/QĐ-TN ngày 17/3/2010. Do đó, tại thời điểm khởi công xây dựng, các công trình thuộc Dự án thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng thì công trình xây dựng này đã khởi công xây dựng trước ngày 01/01/2015, do đó sau khi được thẩm định thiết kế điều chỉnh (nếu có) thì được tiếp tục xây dựng mà không phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên nghiên cứu, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục QLHĐXD (NLĐ - 05).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Bùi Trung Dung