BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 91/BXD-KTXD
V/v giảm tỷ lệ tiết kiệm do chỉ định thầu hạng mục tư vấn thiết kế và chi khác thuộc Dự án hồ chứa nước Cửa đạt, tỉnh Thanh Hoá.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng đã nhận được công vănsố 55/VPCP-KTN ngày 06/01/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc giảm tỷ lệ tiếtkiệm do chỉ định thầu hạng mục tư vấn thiết kế và chi khác thuộc Dự án hồ chứanước Cửa đạt, tỉnh Thanh Hoá. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt đã đượctriển khai xây dựng theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 07/4/2004 của Thủ tướngChính phủ. Tại các Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 05/10/2004 và số 135/TB-VPCPngày 30/8/2006 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luậnđồng ý Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt được áp dụng cơ chế ban hành tại các công vănsố 797/CP-CN ngày 16/7/2003 và số 400/CP-CN ngày 26/3/2004 của Chính phủ. TrongQuyết định số 348/QĐ-TTg ngày 07/4/2004 không quy định tỷ lệ giảm tiết kiệm đốivới hạng mục tư vấn và chi khác; việc giảm tiết kiệm đối với hạng mục tư vấn vàchi khác là do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vận dụng theo nội dungQuyết định số 348/QĐ-TTg ngày 07/4/2004; vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất với đềnghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 4082/BNN-XDngày10 /12/2009.

Căn cứ hướng dẫn trên, Văn phòngChính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn