TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu cát vẽ tranh

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công vănsố 103/HQHCM-GSQL ngày 13/01/2015 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việcxuất khẩu cát tự nhiên dùng để vẽ tranh cát, Cục Giám sát quản lý về Hải quancó ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứquy định tại Điều 3 Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 củaBộXây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hảiquan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Ngô Minh Hải