BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 91/TCT-CS
V/v: thuế thu nhập từ quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Hậu Giang

Trả lời công văn số 278/CT-THNVDTngày 27/12/2007 của Cục thuế tỉnh Hậu Giang hỏi về thuế thu nhập từ quyền sử dụngđất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Nghị địnhsố 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định về phạm vi áp dụngthuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Điều 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất,kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập phải nộpthuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này.

1. Tổ chức sản xuất, kinh doanhhàng hóa, dịch vụ bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước; công ty trách nhiệm hữu hạn;công ty cổ phần; công ty hợp danh; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bênnước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư và Luật Doanhnghiệp; các công ty nước ngoài và tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh ở ViệtNam không theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; doanh nghiệp tư nhân, hợp tácxã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi tắt là hợp tác xã); tổ hợp tác, tổ chứckinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổchức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; cơ quan hành chính, đơn vịsự nghiệp có tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ”.

Căn cứ quy định nêu trên, doanhnghiệp tư nhân khách sạn Huy Hoàng thuộc phạm vi áp dụng của Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp. Do đó, chủ doanh nghiệp tư nhân khách sạn Huy Hoàng bán lại kháchsạn cho Ngân Hàng phát triển nhà có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất phải nộpthuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếbiết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;

- Lưu: VT; CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương