BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 91/TCT-TVQT
V/v chủng loại thiết bị điện dự án Trung tâm BDCB ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Ban Quản lý dự án công trình xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 156/C V-BQLDA ngày 16/12/2014 của Ban QLDAxây dng công trình Trung tâm Bồi dưỡngcán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thay đổi chủng loại thiếtbị điện và duyệt thiết bị điện theo hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng khốinhà học, giảng đường, hội trường, thư viện, hiệu bộ dự án Trung tâm Bồi dưỡngcán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 1). Sau khi xem xét,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Chấp thuận đề nghị của Ban QLDA xây dựng công trình về lựachọn chủng loại thiết bị, mã hiệu sản phm và thông số kỹ thuật của thiết bị điện; b sung clemon không và thanh khóa khối nhà học, giảngđường, hội trường, thư viện, hiệu bộ thuộc dự án Trung tâm Bồi dưỡng cán bộngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 1) tại Công văn số 156/C V-BQLDA ngày 16/12/2014.

Đ nghị Ban QLDAlàm việc với nhà thầu liên quan, lập dự toán điều chỉnh, bổ sung của hạng mụcthi công xây dựng khối nhà học, giảng đường, hội trường, thư viện, hiệu bộ,trình Tổng cục Thuế xem xét phê duyệt theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Ban QLDA xây dựng công trình biếtvà triển khai thc hin./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TC (Cục KHTC) để b/c;
- Lưu: VT, Vụ TVQT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu