BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 910/BGTVT-KHĐT
V/v: bổ sung kinh phí điều phối dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (Dự án WB5).

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam

Bộ GTVT nhận được văn bản số 644/CĐS-TC ngày 24/5/2008 của CụcĐường sông Việt Nam (nay là Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) đề nghị phê duyệtkinh phí điều phối của Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sôngCửu Long (WB5).

Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-BGTVT ngày 06/4/2007 của Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giaothông Đồng bằng sông Cửu Long; Văn bản số 246/BGTVT- CQLXD ngày 13/01/2009 củaBộ GTVT về kinh phí điều phối dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồngbằng sông Cửu Long;

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận bổ sung kinh phí hạng mục điều phối dự án nằmtrong chi phí dự phòng quản lý dự án - Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giaothông đồng bằng sông Cửu Long (WB5); Sử dụng nguồn vốn đối ứng.

2. Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam có trách nhiệm triểnkhai; tổ chức thực hiện công tác điều phối dự án theo qui định hiện hành, đảmbảo tiến độ, chất lượng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc Nhà nước TW;
- Ban QLCDA Đường thủy;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức