BỘ XÂY DỰNG

------------

Số: 910/BXD-HĐXD

V/v: Góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH Bạch Kim Toàn Cầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3026/SKHĐT-ĐKĐT ngày26/4/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH Bạch Kim Toàn Cầu. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Mục tiêu đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ thiết kế, tư vấn kỹ thuật công trình công nghiệp thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, do đây là loại hình dịch vụ kinh doanh, vì vậy thời gian hoạt động chỉ nên giới hạn dưới 20 năm.

2. Căn cứ hồ sơ cho thấy nhà đầu tư là Công ty Truss-Rite Pty.Ltd được thành lập theo pháp luật Australia, các tài liệu pháp lý của nhà đầu tư đã được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định. Tuy nhiên, chưa có văn bản của Hội đồng thành viên Công ty Truss-Rite Pty.Ltd quyết định thành lập Công ty TNHH Bạch Kim Toàn Cầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và văn bản ủy quyền của nhà đầu tư cho người được ký kết các giấy tờ liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp này. Đề nghị bổ sung các văn bản nêu trên trước khi xem xét việc cấp giấy chứng nhận đầu tư.

3. Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị gửi văn bản cho cơ quan nhà nước quản lý về xây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Phạm Khánh