BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 910/DP-DT
V/v: tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sởi

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Y tếcác tỉnh, thành phố

Trong thời gian vừa qua, các tỉnh, thành phố đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chốngdịch sởi, đến nay tình hình dịch sởi cơ bản được khống chế trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên quagiám sát vẫn ghi nhận trường hợp sốt phátban nghi sởi tại một số trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở chăm sóc trẻ tập trungtự nguyện. Đây là nơi đang chăm sóc nhiều trẻ emcơ nhỡ, cư trú khôngn định và điều kiện chăm sóc sứckhỏe không đảm bảo, do đó nguy phát sinh dịch bệnh trong đó có bệnh sởi tại đây là rất lớn. Đ chủ động triển khai các biện phápphòng chng dịch bệnh sởi, Cục Y tế dự phòngđ nghị Đồng chí giám đốc Sở Y tế khn trương tổ chức triển khai một số nội dung sau:

1. Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến của dịch bệnhsởi, nhm phát hiện sớm, tổ chức cách ly điều trị các trường hợp mc bệnh, không để bùng phát dịch trênđịa bàn.

2. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức rà soát toàn bộ trẻ em tại các trungtâm bảo trợ xã hội, các cơ sởchăm sóc tập trung tự nguyện trên địa bàn tỉnh, thành phố đ thực hiện tiêm vét vc xin sởi cho toàn bộ trẻ trong độtui tiêm chủng chưa được tiêm hoặctiêm chưa đủ mũi vắc xin sởi.

3. Tổ chức hướng dẫn cho những người quản lý,người chăm sóc trẻ tại các trung tâm, cơ sở chăm sóc trẻ tập trung, tự nguyện đ đưa trẻ trong độ tui tiêm chủng đi tiêm phòng đủ mũi,đúng lịch tại các địa điểm tiêm chủng trên thành phố quy định.

4. Thực hiện tốt chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm banhành kèm theo Thông tư số 48/2010/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Y tếtheo địa chỉ Cục Y tế dự phòng (điện thoại: 04.38456255, fax: 04.37366241,email: baocaobtn@.gmail.com).

Cục Y tế dự phòng đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế khẩntrương tổ chức thực hiện, báo cáo kết quảvề Cục Y tế dự phòng đ tổnghợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Trần Đắc Phu (để báo cáo);
-
Các Viện: VSDT/Pasteur (để phối hợp);
- Trung tâm YTDP tỉnh, thành phố (đ thực hiện);
-
Lưu: VT, DT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Quang Tấn