BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 910/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O cấp sau

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ ChíMinh

Trả lời công văn số 349/HQHCM-NVngày 9/2/2008 của Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh vướng mắc đối với việc đánh dấutại ô số 13 của C/O, Tổng cục có ý kiến như sau:

Trường hợp không có nghi ngờ nàokhác về tính hợp lệ của C/O và xuất xứ thực tế của hàng hoá, việc đánh dấu"x" thay vì dấu "Ö" tại ô số 13 của C/O được chấp nhận. Nếu nghi ngờdoanh nghiệp nhập khẩu tự đánh dấu, yêu cầu Hải quan TP Hồ Chí Minh tiến hànhthủ tục xác minh theo Quy định tại Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 7/5/2007 củaBộ Tài Chính.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quanTp Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn