TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 910/TXNK-QLNV/v Bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Hoàng Trọng Dân.(Thôn 1-Xã Thiên Hương-Huyện Thủy Nguyên-TP Hải Phòng)

Cục thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10/CV ngày 12/05/2016 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Hoàng Trọng Dân về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 5 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và khoản 1 Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Đ có cơ sở giải quyết, đề nghị Công ty bổ sung: Bản chụp có đóng dấu: Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Hoàng Trọng Dân.

Cục thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Hoàng Trọng Dân được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
-Như trên;-Địa chỉ nhận công văn:
Lê Thị Bích Liên (0988688148)
.
Số 7B Hoàng V
ăn Thụ-P.Minh Khai
Q.Hồng Bàng-TP H
i Phòng.
-
Lưu: VT, Loan-QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Hải Trang