VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 910/VPCP-KGVX
V/v tiếp nhận vắc xin phòng, chống cúm A(H1N1) do Tổ chức Y tế thế giới viện trợ cho Việt Nam.

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Y tế (Tờ trình số 1195/TTr-BYT ngày 22tháng 12 năm 2009) về kế hoạch sử dụng vắc xin phòng, chống cúm A(H1N1) do Tổchức Y tế thế giới viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, Phó Thủ tướng NguyễnThiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BộTài chính:

1. Thống nhất quy mô tiếp nhận, bảo đảm sử dụng hiệu quả,không gây lãng phí, phù hợp với quy định và yêu cầu thực tế hiện nay ở nước tavề diễn biến dịch bệnh.

2. Tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp nhận vắcxin phòng, chống cúm A(H1N1) do Tổ chức Y tế thế giới viện trợ không hoàn lạitheo đúng quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chínhthức.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các cơ quanliên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ