NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

Số: 9104/NHNN-CSTT
V/v cho vay vốn phục vụ sản xuất

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Các ngân hàng thương mại
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

Để đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất – kinh doanh trong nhữngtháng cuối năm 2009 và năm 2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Chủ tịchHội đồng quản trị và Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại, Giám đốc Ngân hàngNhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp như sau:

1. Đối với các ngân hàng thương mại:

a) Tiếp tục thực hiện đúng các biện pháp tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 22/5/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về một số biện phápđảm bảo an toàn, hiệu quả kinh doanh của tổ chức tín dụng và các quy định củapháp luật về cho vay, đảm bảo tỷ lệ an toàn kinh doanh, quản lý ngoại hối; thựchiện cam kết giữa các thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam về lãi suấthuy động để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ.

b) Đáp ứng vốn cho các nhu cầu vay để sản xuất – kinh doanhcó hiệu quả; trước hết là tập trung các nguồn vốn để cho vay chi phí sản xuấtnông – lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, thu mua nông sản, chế biến và xuấtkhẩu bằng các biện pháp:

- Ổn định và tăng nguồn vốn huy động, nhất là vốn huy độngbằng VNĐ.

- Kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng và chuyển dịchmạnh cơ cấu tín dụng theo ngành, lĩnh vực, địa bàn thành thị và nông thôn, kỳhạn và khách hàng vay, hạn chế cho vay các nhu cầu vốn thuộc các lĩnh vực phisản xuất (cho vay kinh doanh chứng khoán, cho vay kinh doanh bất động sản, chovay các đối tượng theo lãi suất thỏa thuận).

- Bố trí và phân bổ nguồn vốn cho vay hợp lý đối với các chinhánh địa phương thuộc địa bàn nông nghiệp, nông thôn.

c) Đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất bị thiệt hại dothiên tai, bão lụt, các ngân hàng thương mại thực hiện cơ cấu lại thời hạn trảnợ, xử lý lãi suất tiền vay và tiếp tục cho vay mới để khách hàng vay có điềukiện sản xuất – kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật về cho vay vốncủa các tổ chức tín dụng.

2. Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố:Thực hiện việc kiểm tra, giám sát và thanh tra theo thẩm quyền tình hình thựchiện quy định của pháp luật về cho vay, việc thực hiện chỉ đạo của Ngân hàngNhà nước Việt Nam về cho vay vốn phục vụ sản xuất của các ngân hàng thương mạitrên địa bàn: báo cáo, đề xuất kịp thời với cấp ủy và chính quyền địa phương,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý các vấn đề phát sinh về hoạt động tín dụng.

Nơi nhận: - Như trên;
- Thủ tướng Chính Phủ và các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- UBND tỉnh, thành phố;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Vụ Tín dụng, Vụ Dự báo thống kê, Cơ quan Thanh tra – Giám sát NH;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu