VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9108/VPCP-KGVX
V/v lạm dụng thuốc ho Recotus

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công an;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian gần đây,một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng một số học sinh ởthành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác lạm dụng thuốc ho Recotusđể chống buồn ngủ, thông minh, tự tin trong lớp... Nhưng thực chất việc lạmdụng thuốc này rất nguy hiểm, nếu sử dụng liều cao có thể gây ảo giác và dễ gâynghiện như ma túy. Về việc này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng,chống tệ nạn ma túy, mại dâm có ý kiến như sau:

- Bộ Giáo dục vàĐào tạo chủ trì xem xét lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, xác minh vấn đềnêu trên; Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho học sinh không lạm dụng thuốcRecotus và các thuốc có chứa Dextromethorphan; Phát hiện và ngăn chặn kịp thờiviệc lạm dụng thuốc này trong trường học; Tuyên truyền cho phụ huynh học sinhhiểu biết đầy đủ về những tác hại của việc lạm dụng thuốc; Tập huấn về phòngngừa lạm dụng thuốc tân dược gây nghiện, các sản phẩm có chứa chất gây kíchthích, ảo giác trong học sinh, sinh viên ở một số tỉnh, thành phố trọng điểm.

- Bộ Y tế chủ trì,phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Công an tăng cường quản lý việc sản xuất, muabán thuốc Recotus và các thuốc có chứa Dextromethorphan trên thị trường.

- Bộ Công an chỉđạo Công an các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp dụ dỗ, lôi kéo, bắt éphọc sinh sử dụng thuốc ho Recotus và các thuốc có chứa Dextromethorphan; Chủtrì, phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu đề xuất bổ sung Dextromethorphan vào danhmục quản lý.

- Bộ Thông tin vàTruyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnhcông tác tuyên truyền phòng ngừa lạm dụng thuốc ho Recotus và các thuốc có chứaDextromethorphan.

Văn phòng Chínhphủ thông báo để các Bộ và địa phương liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTg, Vụ NC;
- C56, BCA;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định