VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

Số: 9108/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định Bảo hộ và Khuyến khích đầu tư giữa hai Chính phủ Việt Nam và I-ran

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình bản mới nhất do tòa án phát hành năm 2020

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9747/TTr-BKH ngày 22 tháng 12 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung bản dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ nướcCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Hồi giáo I-ran vềKhuyến khích và Bảo hộ đầu tư lẫn nhau kèm theo văn bản trên.

2. Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônCao Đức Phát - Đồng Chủ tịch Uỷ ban Hỗn hợp giữa hai Chính phủ Việt Nam vàI-ran đại diện cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệpđịnh trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ nước Cộng hoà Hồi giáoI-ran.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền và hoàn tất các thủtục cần thiết khác theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàthực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

>> Xem thêm:  Ủy quyền cho người khác làm thủ tục sang tên xe máy (ô tô) được không?