VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 910a/VPCP-KTN
V/v đầu tư và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 948/BGTVT-ĐTCT ngày 22 tháng 01 năm 2016) về Đề án "Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn việc đầu tư và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: QP, CA, KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, NG, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục