BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 911/BNN-TY
V/v: Hỗ trợ vắc xin, hóa chất khử trùng từ quỹ dự trữ QG cho tỉnh Quảng Nam
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Từ cuối năm 2010 đến nay, dịch Lở mồm long móng (LMLM) đã xảy ra ở 59 xã thuộc 14 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tính đến ngày 07/3/2011, tổng số số gia súc chết và tiêu hủy bắt buộc là 1.325 con (trong đó có 67 trâu, 134 bò, 1.123 lợn và 01 dê), số gia súc hiện còn mắc bệnh là 515 con.
Ngày 09/3/2011, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định số
734/QĐ-UBND về việc công bố dịch LMLM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Ngày 23/3/2011, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn số
986/UBND-KTN về việc đề nghị hỗ trợ vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể là đề nghị hỗ trợ:
- Vắc xin LMLM tam giá type A-O-Asia: 200.000 liều;
- Vắc xin LMLM týp O: 300.000 liều;
- Hóa chất khử trùng: 20 tấn.
Để giúp các tỉnh Quảng Nam có vắc xin, hóa chất khử trùng nhanh chóng dập tắt dịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất dự trữ quốc gia hỗ trợ không thu tiền cho tỉnh Quảng Nam với số lượng như sau:
- Vắc xin LMLM týp O: 100.000 liều;
- Hóa chất khử trùng Bencocid: 10 tấn (10.000 lít).
Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và ĐT;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính (Bộ NN&PTNT);
- Lưu: VT, TY.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần