BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 911/TCT-CS
V/v xác định ngành nghề ưu đãi về thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 4395/CT-TTHT ngày 24/12/2008 của Cụcthuế tỉnh Đồng Nai hỏi về xác định ngành nghề được hưởng ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp của Công ty TNHH Deuck Woo Việt Nam,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hoạt động “giặt các sản phẩm may mặc” của Công ty TNHH DeuckWoo Việt Nam không làm thay đổi giá trị sử dụng của sản phẩm trong quá trìnhgiặt những sản phẩm may mặc, những nguyên liệu tiêu hao như bột đá, chất khửhồ, chất làm mềm... kết quả cũng không tạo nên kết cấu vật chất của sản phẩmmay mặc, vì vậy hoạt động “giặt các sản phẩm may mặc” không đủ cơ sở để xácđịnh là quá trình sản xuất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết./.

TỔNG CỤC THUẾ
Phạm Duy Khương