VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 911/VPCP-KGVX
V/v xem xét cho phép Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam tiếp tục thực hiện dịch vụ đưa người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 8709/BGTVT-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 2009 và ý kiến của Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội tại công văn số 166/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 15 tháng 01 năm 2010 vềviệc cho phép Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam được tiếp tục thực hiệndịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, PhóThủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợpvới các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghịđịnh số 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Người ViệtNam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phù hợp với tình hình thực tế.

Trong thời gian chờ chỉnh sửa Nghị định, đồng ý thí điểm chophép Tổng công ty cổ phần đường sông Miền Nam tiếp tục hoạt động dịch vụ đưangười lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội cấp Giấy phép và hướng dẫn Tổng công ty cổ phần Đường sông MiềnNam hoạt động xuất khẩu lao động cho đến khi có quy định mới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty cổ phần Đường sông MN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, ĐMDN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (05).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ