VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 911/VPCP-KTN
V/v bổ sung hai mỏ sét vào Quy hoạch cho Công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Về đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3093/BXD-VLXD ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc bổ sung mỏ sét Chân Sơn và mỏ sét Tràng Đà, tỉnh Tuyên Quang vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 cho Công ty cổ phần xi
măng Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thống nhất và làm rõ ảnh hưởng của việc thăm dò, khai thác hai mỏ sét nêu trên tới các di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: QP, NN&PTNT, TN&MT;
- Công ty CP XM Tuyên Quang;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, Tổng GĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, V.III;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục