BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9115/BYT-DP
V/v thẩm định, cấp giấy chứng nhận PXN đạt ATSH cấp I, II

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Đồngchí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm vềbảo đảm an toàn sinh học phòng xét nghiệm, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 29/2012/TT-BYTngày 04/12/2012 quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xétnghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học, thông tư có hiệu lực từ ngày 01/02/2013.Tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 29/2012/TT-BYT của Bộ Y tế nêu rõ đối với cơsở xét nghiệm đã thành lập và hoạt động trước ngày Thông tư có hiệu lực phảiđược thẩm định và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học trướcngày 01/01/2015, đối với cơ sở thành lập và hoạt động sau ngày Thông tư có hiệulực chỉ được thực hiện hoạt động xét nghiệm sau khi đã được cấp giấy chứng nhậnđạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. Theo quy định tại Nghị định số 92/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thẩm định, cấpmới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh họccấp I, II trên địa bàn được giao quản lý.

Tuy nhiên đến nay theo báo cáo của các địa phương,nhiều phòng xét nghiệm chưa được thẩm định và cấp giấy chứng nhận đạt tiêuchuẩn an toàn sinh học. Để hoàn thành việc thẩm định và cấp giấy chứng nhậnphòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II theo quy định, Bộ Ytế trân trọng đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các nội dungsau:

1. Chỉ đạo các đơn vị có phòng xét nghiệm vi sinhvật có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cho người trên địa bàn hoàn thiện các điềukiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, thực hành... đảm bảo an toànsinh học theo quy định tại Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảman toàn sinh học phòng xét nghiệm và Thông tư số 25/2012/TT-BYT ngày 29/11/2012của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinhhọc tại phòng xét nghiệm, tiến hành hoàn …………..

2. Chỉ đạo Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định để tiếnhành thẩm định cấp giấy chứng nhận các phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toànsinh học cấp I, cấp II tại địa phương theo quy định tại Thông tư số29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo tiến độ thực hiệnviệc thẩm định, cấp giấy chứng nhận các phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toànsinh học cấp I, cấp II, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắcphục tại địa phương về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình,Hà Nội, Fax: 04. 37367379).

3. Tăng cường đầu tư cho các phòng xét nghiệm visinh vật có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cho người trên địa bàn để đảm bảo cácđiều kiện về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm quy định tại Nghị định số92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010 của Chính phủ và Thông tư số 25/2012/TT-BYT ngày29/11/2012 của Bộ Y tế.

Kính đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quan tâm, chỉ đạo.

Trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Viện VSDT/Pasteur (để thực hiện);
- Sở Y tế tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long