BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 9115/T CHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập - tái xuất dự hội chợ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn số 1747/HQLC-NV ngày 29/09/2015 củaCục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ Điều 5, Điều 25 và Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày21/1/2015 của Chính phủ thì đề xuất cho phép doanh nghiệp nước ngoài (không hiệndiện tại Việt Nam) có hàng hóa tham dự Hội chợ thương mại Quốc tế Việt - Trunglần thứ 15, năm 2015 tại tỉnh Lào Cai được thực hiện khai báo trên tờ khai hảiquan giấy và người khai hải quan là Trung tâm Dịch vụ các cửa khẩu - Ban Quảnlý Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai (đơn vị không có chức năng làm đại lý làm thủ tụchải quan) tại công văn số 1747/HQL C-NV dẫn trên của Cục Hải quan tỉnhLào Cai là không phù hợp.

- Đ nghị Cục Hải quan tỉnh LàoCai có văn bản gửi Trung tâm Dịch vụ các cửa khẩu - Ban Quản lý Khu kinh tế cửakhẩu Lào Cai để thông báo doanh nghiệp nước ngoài có hàng hóa tham dự Hội chợthương mại Quốc tế Việt - Trung lần thứ 15, năm 2015 tại tỉnh Lào Cai phải thựchiện thủ tục hải quan thông qua Đại lý làm thủ tục hải quan theo đúng các quy địnhnêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Lào Caibiết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha