VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9116/VPCP-KTN
V/v triển khai Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn cửa ngõ phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế và xây dựng hầm đèo Phú Gia, Phước Tượng

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6461/BGTVT-KHĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 8224/BKHĐT-KCHTĐT ngày 28 tháng 11 năm 2011) và Tài chính(công văn số 15092/BTC-HCSN ngày 07 tháng 11 năm 2011) về việc triển khai Dự ánmở rộng quốc lộ 1A đoạn cửa ngõ phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế và xây dựng hầmđèo Phú Gia, Phước Tượng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Cho phép sử dụng trạm thu phí Phú Bài để hoàn vốn cho dựán BOT mở rộng quốc lộ 1A đoạn cửa ngõ phí Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế và sử dụngtrạm thu phí Bắc Hải Vân để hoàn vốn cho Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 1Ađoạn La Sơn - Lăng Cô và hầm đường bộ qua đèo Phước Tượng, đèo Phú Gia theohình thức BOT. Vị trí cụ thể các trạm thu phí sẽ được xác định khi phê duyệtBáo cáo nghiên cứu khả thi các dự án.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế làm cơ quan nhànước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng Dự án BOT mở rộng quốc lộ 1Ađoạn cửa ngõ phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huếthống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải về những vấn đề có liênquan, bảo đảm hoàn vốn cho dự án theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhThừa Thiên Huế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý