BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 911TCT/DNK
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

Trung tâm tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
(333/650A Điện Biên Phủ, Q.3, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 08/CV-TT05 ngày 18/2/2005 của Trung tâm tư vấn và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi về thuếGTGT đối với việc xây dựng trung tâm, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Qua nghiên cứu công văn và hồ sơkèm theo của Trung tâm tư vấn và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, Hội chữ thậpđỏ thành phố Hồ Chí Minh, đối chiếu với quy định của Luật thuế GTGT thì: Côngtrình xây dựng khu nghỉ dưỡng của Trung tâm không phải là do nguồn đóng góp củanhân dân nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, với thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục thuế trả lời để Trung tâmbiết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Cục thuế TP HCM
- Lưu VP(HC), DNK(2bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến