BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 912/TCHQ-KTTT
V/v: khai báo nhiều hợp đồng trên 01 tờ khai

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần FPT
(89 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội)

Công ty cổ phần FPT có công văn số 54 FPT-XNK ngày07/01/2009 nêu vướng mắc trong việc các Chi cục Hải quan yêu cầu Công ty chỉđược khai hàng hoá của 01 hợp đồng, 01 hoá đơn thương mại trên 01 tờ khai nhậpkhẩu với lý do nếu kê khai nhiều hợp đồng trên 01 tờ khai nhập khẩu sẽ khó khaithác dữ liệu giá; đồng thời đề nghị cho phép Công ty được khai báo trên cùng 01tờ khai hải quan cho hàng hoá của nhiều hợp đồng, nhiều hoá đơn thương mại cócùng 01 điều kiện giao hàng và phương thức thanh toán được chuyển về trên cùngmột vận đơn. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về việc kê khai trị giá tính thuế: Theo quy định tại Thôngtư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giáHải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì: Việc khai báo tên hàng phảiđầy đủ, chi tiết ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hoá, phù hợp với các tiêuchí trên tờ khai trị giá. Cụ thể: Tên hàng khai báo là tên thương mại thôngthường kèm theo các đặc trưng cơ bản về hàng hoá, như: cấu tạo, vật liệu cấuthành, thành phần, hàm lượng, công suất, kích cỡ, kiểu dáng, công dụng, nhãnhiệu, xuất xứ,…, đáp ứng được yêu cầu về phân loại và xác định các yếu tố ảnhhưởng liên quan đến việc xác định trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu.

- Về thủ tục hải quan: Ngày 25/11/2008 Tổng cục Hải quan đãcó công văn số 6050/TCHQ-GSQL hướng dẫn về việc mỗi tờ khai hải quan chỉ khaibáo hàng hoá của 01 hợp đồng, 01 hoá đơn thương mại. Tuy nhiên, trong quá trìnhthực hiện Tổng cục Hải quan cũng đã nhận được kiến nghị của một số doanhnghiệp, đề nghị được khai báo trên 01 tờ khai hải quan cho hàng hoá của nhiềuhợp đồng, nhiều hoá đơn thương mại có cùng một điều kiện giao hàng và phươngthức thanh toán được vận chuyển về trên cùng một vận tải đơn. Vấn đề này, Tổngcục Hải quan đang xem xét để bổ sung công văn số 6050/TCHQ-GSQL dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Vụ GSQL (để p/hợp);
- Lưu: VT, KTTT (3 bản).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng