VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9123/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt danh mục HTKT Đào tạo về chính sách tiền tệ và quản lý ngoại hối do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bảnsố 9561/BKH-KTĐN ngày 14 tháng 12 năm 2009 về việc phê duyệt danh mục dự án Hỗtrợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Phó Thủ tướngThường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án HTKT Đào tạo về chínhsách tiền tệ và quản lý ngoại hối, trị giá 275.000 USD (trong đó ADB viện trợkhông hoàn lại là 225.000 USD) với nội dung nêu tại văn bản trên của Bộ Kếhoạch và Đầu tư.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp thu ý kiến cáccơ quan liên quan, hoàn thiện văn kiện dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt vàthực hiện dự án theo đúng quy định của Nghị định 131/2006/NĐ-CP đảm bảo hiệuquả đầu tư.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với ADB đểký văn bản tiếp nhận cho dự án Hỗ trợ kỹ thuật nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo cho các cơ quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý