BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 912TCHQ/GSQL
V/v: vướng mắc thuế NK mặt hàng VINTA-KIT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2005

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 06/KD-TT /CTD ngày 16/1/2005 của Công ty CP Dược VTYT-Thanh Hóa đề nghịxem xét lại thuế nhập khẩu đối với mặt hàng “VINTA-KIT”, thuộc tờ khai hải quansố 7277/NKD-KVII ngày 14/10/2004, tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KV2.Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục D quy định tại Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loạihàng hóa Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Biểu thuế xuất khẩu; căn cứ Quyết định 1711/TCHQ-QĐ-GSQL ngày 18/12/2003 củaTổng cục Hải quan ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong Ngành hảiquan về việc thực hiện phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, yêu cầu Cục Hảiquan thành phố Hải Phòng nghiên cứu và trả lời Công ty theo thẩm quyền và trìnhtự khiếu nại.

Trường hợp có vướng mắc thì báocáo, đề xuất để Tổng cục Hải quan có chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ;
- Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa (thay trả lời)
(232 Trần Phú – Thành phố Thanh Hóa)
- Lưu VT, GSQL(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An