BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 913/TCHQ-KTTT
V/v thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:Cục Hải quan Tp. Hải Phòng

Trảlời công văn số 641/HQHP-NV ngày 12/2/2009 của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng vềviệc gia hạn thời gian nộp thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để đóngtàu xuất khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ điểm 2.2.1.1, mục III, phần C Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của BộTài chính về hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Xét đề nghị củaCục Hải quan Hải Phòng, để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, của Tập đoàncông nghiệp tàu thủy Việt Nam có thêm thời gian để hoàn chỉnh và giao hàng,Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra việc kéo dài thời hạn vàtình hình sản xuất thực tế tại Tập đoàn, nếu đúng theo đề nghị của Tập đoàncông nghiệp tàu thủy Việt Nam thì đồng ý áp dụng thời gian nộp thuế nhập khẩuđối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho việc đóng mới tàu xuất khẩu củacác tờ khai thuộc các hợp đồng theo danh sách đề nghị tại công văn số 641/HQHP-NV ngày 12/2/2009 của Cục Hải quan Hải Phòng.

CụcHải quan Hải Phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc Tập đoàn công nghiệp tàuthủy Việt Nam thanh khoản số thuế nhập khẩu. Trường hợp quá thời hạn nếu Tậpđoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam chưa nộp thuế thì ngoài việc bị xử phạt chậmnộp, xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡngchế theo quy định.

Tổngcục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng