ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 913/UBND-XD
V/v điều chỉnh quy hoạch và giới thiệu địa điểm xây dựng trụ sở làm việc UBND thị trấn Vũ Quang

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Vũ Quang;
- UBND thị trấn Vũ Quang

Xét đề nghị của UBND huyện Vũ Quangtại Văn bản số 155/UBND ngày 21/3/2013; của UBND thị trấn Vũ Quang tại Tờ trìnhsố 04/TTr-UBND ngày 31/01/2013 về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấnVũ Quang và phê duyệt quy hoạch mặt bằng sử dụng đất xây dựng trụ sở làm việcUBND thị trấn Vũ Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợpvới các sở, ngành và địa phương liên quan căn cứ quy hoạch chung thị trấn VũQuang đã được phê duyệt, kiểm tra cụ thể, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xétquyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn;
- Chánh, Phó VP/UB;
- Lưu: VT-XD.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Phan Đình Nghiệm