BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 913TCT/DNK
V/v: xét miễn, giảm thuế TNDN theo Luật cho Công ty CP AP Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2005

Kính gửi: CụcThuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 1848/CT-DD1 ngày 04/3/2005 củaCục thuế xin ý kiến về việc xét miễn, giảm thuế TNDN cho Công ty Cổ phần AP ViệtNam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2, Mục I, Phần H Thông tưsố 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì: Kể từ 1/1/2004 bãi bỏ nội dung hướng dẫnvề thuế TNDN do Bộ Tài chính và các ngành ban hành trái với hướng dẫn tại Thôngtư này. Việc xét miễn thuế, giảm thuế TNDN phải thực hiện theo Luật thuế TNDNsố 09/2003/QH 11 ngày 17/6/2003 và Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN.

Tuy nhiên qua kiểm tra việc thực hiện chính sáchkhuyến khích đầu tư Bộ Tài chính đã phát hiện ở nhiều địa phương đã ban hành mộtsố chính sách ưu đãi đầu tư ngoài quy định chung của pháp luật, Bộ Tài chính đãbáo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc này. Trong khu Thủtướng Chính phủ chưa có ý kiến, đề nghị Cục thuế kiểm tra cụ thể hoạt động kinhdoanh của Công ty, trường hợp Công ty đáp ứng được các điều kiện ưu đãi miễn,giảm thuế quy định tại Luật thuế TNDN, Luật KKĐTT và các văn bản hướng dẫn thìthực hiện miễn, giảm thuế TNDN tương ứng với các điều kiện Công ty đáp ứngđược; tạm thời chưa áp dụng việc miễn, giảm thuế theo giấy chứng nhận ưu đãiđầu tư theo Quyết định số 52/2002/QĐ-UB ngày 25/7/2002 của UBND tỉnh Thái Bìnhvề việc ban hành một số chính sách đầu tư tại Thái Bình nhưng không phù hợp vớicác quy định của luật thuế và văn bản pháp luật hiện hành về miễn, giảm thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến