BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 914/BHXH-TCKT
V/v: hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí tuyên truyền

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Để việc quản lýsử dụng kinh phí tuyên truyền được thực hiện thống nhất, tuân thủ các quy định hiện hành, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi chung là các đơn vị) quản lý và sử dụng kinh phí tuyên truyền như sau:

I. Nguyên tắc

1. Kinh phí chi công tác tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được BHXH Việt Nam giao trong dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN hàng năm của các đơn vị theo quy định.

2. Các đơn vị phải thực hiện các nội dung chi theo đúng định mức chi quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp nội dung chi chưa có quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Thủ trưởng đơn vị căn cứ kh năng nguồn kinh phí được giao, nội dung quy mô tuyên truyền, thực hiện ký kết hp đồng với nhà cung cấp. Mức chi thực hiện theo định mức, đơn giá của các Ngành có công việc tương ứng và thanh quyết toán theo quy định hiện hành đảm bảo tuân thủ quy định về hóa đơn, chứng từ, đấu thầu, mua sm hàng hóa, dịch vụ và phải chịu trách nhiệm về nội dung đã ký kết.

3. Kinh phí chi công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN phải được quản lý, sử dụng đúng Mục đích, tiết kiệm, hiệu qu, đúng chế độ và các quy định tại văn bản này.

II. Nội dung chi, mức chi

1. Chi tổ chức các cuộc họp báo, hội thảo, các phiên họp định kỳ, đột xuất, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN hội nghị cộng tác viên: Nội dung, mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch s 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa họccông nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân b dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tưliên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ).

2. Chi tổ chức các cuộc đối thoại với các tầng lớp nhân dân, người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động, các cụm dân cư, các khu công nghiệp tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN: Nội dung, mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số55/2015/TTLT-BTC-BKHCN;

Căn cứ khả năng nguồn kinh phí được giao, nội dung quy mô tuyên truyền, Thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi cho người dân, người lao động tham gia dự các buổi tọa đàm, đối thoại tối đa bằng 50.000 đồng/người/buổi.

3. Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, tập huấn, triển khai, sơ kết, tổng kết về công tác tuyên truyền, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch: Nội dung, mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư số 97/2010/TT-BTC)

4. Chi biên soạn, biên dịch tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền

a) Chi biên soạn đề cương (hoặc bài giảng), thông cáo báo chí, sách, đặc san, tài liệu chuyên đề, hướng dẫnnghiệp vụ về chính sách BHXH, BHYT, BHTN để phát hành, tài liệu tham khảo: Nội dung, mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp (theo mc đối với ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng). Đối với sách, tài liệu hệ thống hóa các văn bản pháp luật thực hiện theo mức chi đối với ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp;

b) Chi biên dịch các tài liệu tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN (bao gồm cả tiếng dân tộc được hiểu là ngôn ng không phthông) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội tho quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

5. Chi thực hiện công tác thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm:

a) Chi xây dựng chương trình, chuyên Mục; in ấn các ấn phẩm, tài liệu; sản xuất, phát hành các băng rôn, khẩu hiệu, băng, đĩa để phục vụ công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN;

b) Chi phối hợp với các cơ quan truyền thông ở Trung ương, địa phương để thực hiện truyền thông trên báo, tạp chí, đài truyền hình, đài phát thanh, tập san, bản tin, thông tin lưu động, triển lãm chuyên đề, làm bảng thông tin và hộp tin;

c) Chi phối hợp với các Bộ, Ngành tại Trung ương; các Sở, Ban, Ngành tại địa phương tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT BHTN;

d) Tuyên truyn thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở;

đ) Chi phối hợp tổ chức các sự kiện truyền thông theo chỉ đạo của lãnh đạo Ngành.

Các nội dung chi quy định tại Mục này, Thủ trưởng các đơn vị căn cứ khả năng nguồn kinh phí được giao, nội dung quy mô tuyên truyền để ký kết hợp đồng với nhà cung cấp và thanh quyết toán theo quy định hiện hành đm bảo tuân thủ quy định về hóa đơn, chứng từ, đấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ. Mức chi thực hiện theo định mức, đơn giá của các ngành có công việc tương tự. Trường hợp không có định mức thì thực hiện theo phương thức ký hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, trong đó thỏa thuận mức chi, yêu cầu về khối lượng công việc, nội dung công việc và thời gian thực hiện. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm v nội dung đã ký kết.

6. Chi in ấn phát hành báo, tạp chí BHXH phục vụ công tác tuyên truyền: Căn cứ đối tượng tuyên truyền, số lượng báo, tạp chí BHXH được lãnh đạo Ngành phê duyệt và định mức quy định, các đơn vị (Báo BHXH, Tạp chí BHXH) thực hiện phát hành báo, tạp chí BHXH đến các đơn vị trong ngành đ phát cho đối tượng theo quy định. Hồ sơ thanh toán đảm bảo hóa đơn. chứng từ và thanh quyết toán theo quy định.

7. Chi tổ chức cuộc thi, hội thi viết, thi sân khấu, trên internet tìm hiểu về các lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN bao gồm:

a) Chi hỗ trợ tiền ăn, ở cho thành viên ban tổ chức, thành viên hội đồng thi trong những ngày tổ chức cuộc thi, thực hiện theo quy định tại Thông tư s97/2010/TT-BTC ;

b) Chi hỗ trợ tiền ăn, ở cho thí sinh tham gia cuộc thi (kể cả ngày tập luyện và thi, tối đa không quá 10 ngày), áp dụng mức chi hỗ trợ tiền ăn, nghđối với đại biểu không hưởng lương theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ;

c) Chi giải thưởng theo quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-BTC ngày 19/3/2015 của Bộ Tài chính quy định việcquản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Giải báo chí Quốc gia và các văn bản liên quan khác;

d) Chi tổ chức cuộc thi, hội thi sân khấu, thi trên mạng internet, thi trên sóng phát thanh - truyền hình có thêm chi thuê dn chương trình, thuê din văn ngh lồng ghép tiểu phẩm pháp luật; chi phí hậu kỳ, hội trường, trang thiết bị và các Khoản chi khác phục vụ cuộc thi. Căn cứ khả năng nguồn kinh phí được giao, nội dung quy mô tuyên truyền, Thủ trưởng đơn vị xem xét, ký kết hợp đồng với nhà cung cấp. Mức chi theo quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và thanh quyết toán theo quy định hiện hành đảm bo tuân th quy định về hóa đơn, chng từ, mua sm hàng hóa, dịch vụ;

d) Nôi dung chi, mức chi xây dựng đề thi, câu hi, tổ chức các kthi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chicông tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

8. Chi nhuận bút, thù lao cho việc cung cấp tin bài phục vụ công tác tuyên truyền được đăng tải trên Website của Ngành: Thực hiện theo Quyếtđịnh số 728/QĐ-BHXH ngày 16/6/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trêntrang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

9. Chi hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ phát lại các chương trình tuyên truyền trên sóng phát thanh truyền hình thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT -BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 6/12/2012 của B Tài chính - BKế hoạchĐầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình Mục tiêu quc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015

10. Chi công tác phí cho công chức, viên chức (CCVC) tham gia tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN trực tiếp, lưu động; tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động tuyên truyền: Nội dung mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số97/2010/TT-BTC.

11. Chi làm đêm, thêm giờ: CCVC phải làm thêm giờ để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền; khi tham gia các đoàn công tác, thanh tra kiểm tra, giám sát về công tác tuyên truyền ngoài chế độ công tác phí theo quy định nếu khối lượng công việc phát sinh phi làm thêm ngoài giờ thì được thanh toán tiền làm thêm giờ. Nội dung chi, mức chi được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế đ tr lương làm vic vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ công chức viên chức và Quy chế chi tiêu nội bộ trích lập các quỹ đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐ-BHXH ngày 25/02/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

12. Chi tổ chức các cuộc Điều tra, khảo sát về nhu cầu bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện cộng tác tuyên truyền; nhu cầu tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với các tng lớp nhân dân, các đơn vị sử dụng lao động; Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê.

13. Chi tổ chức đào tạo cho CCVC làm công tác tuyên truyền tại cơ quan BHXH, người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động, các cộng tác viên tuyên truyền, đội ngũ cán bộ chủ cht của các xã, phường, thị trấn và các đại lý thu chi trả BHXH, BHYT: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (đối với các khóa tập huấn bồi dưỡng có cấp chng chỉ, có thêm Mục chi cho vic biên soạn đ thi, đáp án, chấm thi và in ấn chứng chỉ).

14. Chi các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát theo định kỳ hàng năm, giữa kỳ và cui kỳ đ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đánh giá theo định kỳ hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ về công tác tuyên truyền: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BTC ngày 26/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

15. Chi xây dựng, quản cơ sở dữ liệu, trang thông tin điện t lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hóaphục vụ công tác tuyên truyền: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạchĐầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

16. Chi rà soát, hệ thống hóa các văn bản, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bo đm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

17. Chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc về công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về các lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN thực hiện theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.

18. Chi văn phòng phẩm, vật tư, xăng xe ô tô, điện thoại; thuê, mua trang thiết bị và các chi phí khác phục vụ trực tiếp cho công tác tuyên truyền: Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp theo quy định được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt trong dự toán được giao hàng năm.

III. Lập, phân bổ dự toán và quyết toán

1. Lập, phân bổ dự toán kinh phí tuyên truyền hàng năm

1.1. Lập dự toán

a) Trách nhiệm của Trung tâm truyền thông

- Hàng năm, xây dựng văn bản hướng dẫn nội dung công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tuyên truyền tại BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh.

- Xây dựng số kiểm tra dự toán kinh phí tuyên truyền hàng năm gửi Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian quy định để tổng hợp trình Tổng Giám đốc.

- Tổng hợp, xây dựng dự toán chi công tác tuyên truyền toàn Ngành gửi Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian quy định để tng hợp trình Tổng Giám đc.

b) Trách nhiệm của Vụ Tài chính - Kế toán

Thẩm định, tổng hợp dự toán chi công tác tuyên truyền do Trung tâm Truyn thông chuyển đến vào chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN của toàn Ngành gi Vụ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian quy định.

c) Trách nhiệm của BHXH các tỉnh

- Hàng năm, căn cứ vào số kiểm tra dự toán kinh phí tuyên truyền do BHXH Việt Nam thông báo, BHXH tỉnh thực hiện xây dựng số kiểm tra kinh phí tuyên truyền và tổng hp cùng số kiểm tra dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN để thông báo cho BHXH huyện.

- Căn cứ vào văn bản hướng dẫn nội dung công tác tuyên truyền, kế hoạch tuyên truyền do BHXH Việt Nam ban hành, tình hình thực tế của địa phương và dự toán kinh phí tuyên truyền do BHXH các huyện lập để xây dựng dự toán tuyên truyền toàn tỉnh chi tiết theo từng nội dung, hình thức tuyên truyền và được tổng hợp chung vào dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN hàng năm của đơn vị gửi BHXH Việt Nam theo đúng thời gian quy định.

1.2. Phân bổ dự toán

a) Trách nhiệm của Trung tâm Truyền thông

- Thực hiện phân bổ dự toán kinh phí tuyên truyền gửi Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Kế hoạchĐầu tư theo đúng thời gian quy định, cụ thể:

- Phân bổ kinh phí tuyên truyền tại Trung ương chi tiết về nội dung, quy mô, cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền.

- Phân bổ kinh phí tuyên truyền cho BHXH tỉnh theo đúng tiêu chí, định mức quy định.

b) Trách nhiệm của Vụ Tài chính - Kế toán

- Thẩm định dự toán kinh phí tuyên truyền do Trung tâm Truyền thông phân bổ chuyển đến, tổng hợp chung vào dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN của từng đơn vị gửi Vụ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian quy định.

- Chuyn kinh phí tuyên truyền cho BHXH các tỉnh cùng kỳ với việc cấp kinh phí chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN. Riêng Văn phòng BHXH Việt Nam thực hiện cấp theo tiến độ thực hiện.

c) Trách nhiệm của BHXH các tỉnh

- Trên cơ sở dự toán kinh phí tuyên truyền được giao hàng năm, BHXH các tỉnh phân b kinh phí tuyên truyền cho các đơn vị trực thuộc.

- Chuyn kinh phí tuyên truyn cho BHXH huyện cùng kỳ với việc cấp kinh phí chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN.

2. Quyết toán

Các nội dung chi thực hiện công tác tuyên truyền được tổng hợp vào các Mục, Tiu Mục tương ứng quy định tại Mục lục chi phí quản lý của Quy chế chi tiêu nội bộ và trích lập các quỹ đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐ-BHXH ngày 25/02/2016của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Bo him xã hội tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

2. Hàng năm BHXH tỉnh, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết về nội dung, quy mô, cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam đ tổ chức thực hiện dự toán chi công tác tuyên truyền được giao.

3. Trong quá trình thực hiện nếu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành được dn chiếu đ áp dụng văn bản này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một văn bn khác thì được áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về BHXH Việt Nam (Vụ Tài chính - Kế toán) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);

- TT, VP, KHĐT;
- Lưu: VT. TCKT (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương