BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 914/BXD-KTQH
V/v chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập QHCXD Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 26/TTr-UBNDngày 26/04/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc xin chỉ định thầu tưvấn lập quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn. Sau khi nghiên cứu, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung của Điểm c Khoản 2 Điều40 Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hànhLuật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu thì gói thầu lập quy hoạch xây dựng đượcphép áp dụng hình thức chỉ định thầu, không quy định về mức giá trong trườnghợp chỉ có một nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của góithầu.

Vì vậy, để thực hiện chỉ định thầuđối với gói thầu tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, đềnghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTQH (T4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn