BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 914/TCHQ-KTTT
V/v thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:Cục Hải quan Tp. Hải Phòng

Trảlời công văn số 498/HQHP-NV ngày 3/2/2009 của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng vềviệc gia hạn nộp thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đối với Công ty Cổphần thép Kim Tín. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Côngty Cổ phần thép Kim Tín là đơn vị nhập khẩu ủy thác nguyên liệu, vật tư nhậpkhẩu để đóng tàu xuất khẩu cho Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long vàTổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng.

Căncứ điểm 2.2.1.1, mục III, phần C Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của BộTài chính về hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Xét đề nghị củaCục Hải quan Hải Phòng, để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, có thêm thờigian để hoàn chỉnh và giao hàng, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Hải Phòngkiểm tra việc kéo dài thời hạn và tình hình sản xuất thực tế tại Công ty TNHHmột thành viên đóng tàu Hạ Long và Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng,nếu đúng theo đề nghị của Công ty Cổ phần thép Kim Tín thì đồng ý áp dụng thờigian nộp thuế nhập khẩu đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho việcđóng mới tàu xuất khẩu các tờ khai thuộc các hợp đồng theo danh sách đề nghịtại công văn số 498/HQHP-NV ngày 3/2/2009 của Cục Hải quan Hải Phòng.

CụcHải quan Hải Phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần thép KimTín – đơn vị nhập khẩu ủy thác thanh khoản số thuế nhập khẩu. Trường hợp quáthời hạn nếu Công ty Cổ phần thép Kim Tín chưa nộp thuế thì ngoài việc bị xửphạt chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp sẽ bị áp dụng các biệnpháp cưỡng chế theo quy định.

Tổngcục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng