TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 914/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2001

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 914/TCHQ-KTTT NGÀY 12 THÁNG 03 NĂM 2001
VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU VẢI LỌC BỤI

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 2/3/2001 Bộ Tài chính có Công văn số 1969 TC/TCT về việc xác định mã số, thuế suất mặt hàng vải lọc bụi, để thực hiện thống nhất trong toàn ngành Cục Kiểm tra thu thuế XNK (Tổng cục Hải quan) hướng dẫn như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mặt hàng vải lọc bụi có cấu tạo 3 lớp: lớp vải ở giữa là vải dệt thoi, hai lớp ngoài là vải không dệt, ba lớp này được ép chặt với nhau, công dụng để lọc bụi thuộc nhóm mã số 5603, tuỳ vào cấu tạo và trọng lượng của vải không dệt để xác định mã số chi tiết, có thuế suất nhập khẩu ưu đãi 20% (hai mươi phần trăm).

Cục Kiểm tra thu thuế XNK (Tổng cục Hải quan) thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Hoàng Việt Cường

(Đã ký)