Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 9142 TC/TCT NGÀY 3 THÁNG 9 NĂM 2003
VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ CUNG CẤP
CHO "DỰ ÁN BỮA TRƯA HỌC ĐƯỜNG"

Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ ý kiến chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2315/VPCP-KTTH ngày 13/5/2003 của Vănphòng Chính phủ về thuế đối với hàng hoá cung cấp cho Dự án "Thí điểm bữa trưa họcđường cho học sinh tiểu học các vùng khó khăn", Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thểphạm vi áp dụng và thủ tục để được áp dụng thuế GTGT và thuế nhập khẩu nguyênliệu, vật tư như đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ như sau:

1. Các doanh nghiệp sản xuất trong nước có ký hợp đồng vớitổ chức đại diện do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chỉ định hoặc uỷ quyền (gọi tắt làthương nhân nước ngoài) để sản xuất sữa, nước uống, bánh và các sản phẩm kháccung cấp cho các trường tiểu học theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thuộcdự án "Bữa trưa học đường" do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tài trợ được áp dụng thuếsuất thuế GTGT 0% đối với sản phẩm cung cấp cho dự án và được xét hoàn lại thuếnhập khẩu (nếu có) đối với phần vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất sảnphẩm cung cấp cho dự án như trường hợp xuất khẩu tại chỗ.

2. Điều kiện và thủ tục để được áp dụng thuế suất thuế GTGT0% đối với sản phẩm cung cấp cho dự án.

- Hợp đồng mua bán sản phẩm cho dự án bữa trưa học đường kýgiữa doanh nghiệp sản xuất trong nước với thương nhân nước ngoài.

- Hoá đơn GTGT xuất giao cho thương nhân nước ngoài, trênhoá đơn GTGT phải ghi rõ tên thương nhân nước ngoài, tên các trường nhận hàngvà địa điểm giao hàng. Giấy biên nhận số lượng hàng hoá của các trường tiểuhọc.

- Chứng từ thanh toán tiền hàng với thương nhân nước ngoàiqua Ngân hàng và thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Đối với số thuế GTGT đầu vào của vật tư, nguyên liệu mua vàohoặc nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cung cấp cho dự án được khấu trừ vào sốthuế GTGT đầu ra của các hoạt động kinh doanh khác (nếu có) của doanh nghiệp.Trường hợp quá 3 tháng mà doanh nghiệp vẫn chưa khấu trừ hết số thuế GTGT đầuvào thì doanh nghiệp làm thủ tục hồ sơ đề nghị cơ quan thuế hoàn thuế theo quyđịnh.

Trường hợp các doanh nghiệp không có đủ thủ tục, hồ sơ nêutrên thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, doanh nghiệp phải thực hiệnnộp thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT.

3. Điều kiện, thủ tục về thuế nhập khẩu:

a. Doanh nghiệp nhập khẩu vật tư, nguyên liệu để sản xuấtsản phẩm cung cấp cho dự án "Bữa trưa học đường" được miễn thuế nhập khẩu tươngứng đối với phần vật tư, nguyên liệu để sản xuất sản phẩm cung cấp cho dự án vàphải có đầy đủ thủ tục hồ sơ sau:

- Định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sảnxuất một đơn vị sản phẩm cung cấp cho dự án. Giám đốc doanh nghiệp chịu tráchnhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác đúng đắn của bản định mức. Bản định mứcnày phải được thương nhân nước ngoài ký hợp đồng mua sản phẩm cho dự án "Bữatrưa học đường" xác nhận và phải đăng ký với cơ quan Hải quan.

- Tờ khai Hải quan nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.

- Thông báo nộp thuế nhập khẩu.

- Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu (nếu là hàng nhập khẩu uỷ thác)

- Hợp đồng cung cấp sản phẩm cho dự án "Bữa trưa học đường"giữa doanh nghiệp sản xuất trong nước ký với thương nhân nước ngoài.

Sau 9 tháng (được tính tròn là 275 ngày theo lịch) kể từngày cơ quan Hải quan thông báo thuế, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cung cấpcho dự án "Bữa trưa học đường" phải đến cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhậpkhẩu nguyên liệu, vật tư để quyết toán số lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩuđã sử dụng sản xuất sản phẩm cho dự án "Bữa trưa học đường" và số thuế nhậpkhẩu tương ứng với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã sử dụng. Khi quyết toánthuế phải cung cấp cho cơ quan Hải quan hoá đơn bán hàng cho dự án và giấy biênnhận số lượng hàng hoá của các trường tiểu học (bản photocopy hoá đơn bán hàngvà giấy biên nhận có đóng dấu và xác nhận của doanh nghiệp).

b. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu cho sốnguyên liệu, vật tư nhập khẩu dùng để sản xuất sản phẩm cho dự án "Bữa trưa họcđường" thì ngoài các điều kiện thủ tục, hồ sơ nêu tại điểm a mục này, doanhnghiệp phải xuất trình cho cơ quan Hải quan (nơi làm thủ tục nhập khẩu vật tư,nguyên liệu) thêm các hồ sơ sau:

- Công văn đề nghị hoàn lại thuế nhập khẩu đối với nguyênliệu, vật tư nhập khẩu sử dụng sản xuất sản phẩm cung cấp cho dự án;

- Bản quyết toán số nguyên liệu, vật tư đã sử dụng sản xuấtsản phẩm cho dự án "Bữa trưa học đường".

- Biên lai nộp thuế nhập khẩu;

- Hoá đơn bán hàng cho dự án và giấy biên nhận số lượng hànghoá của các trường tiểu học (bản photocopy hoá đơn và giấy biên nhận có đóngdấu và xác nhận của doanh nghiệp).

Cơ quan Hải quan căn cứ vào các chứng từ nêu trên kiểm travà hoàn lại số thuế đã nộp cho doanh nghiệp.

c. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư vềđem bán hoặc sử dụng không đúng mục đích đã được miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩuthì phải truy hoàn số thuế nhập khẩu được miễn thuế, được hoàn thuế và bị phạtvi phạm hành chính về thuế theo pháp luật hiện hành.

Bộ Tài chính thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.