TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 915/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP.HCM, ngày 22 tháng 1 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam
Đ/chỉ: Lầu 10 Tòa nhà Lant, 56-58-60 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1
Mã số thuế: 0311836566

Trả lời văn bản số 101/SFV-CV ngày 30/12/2014của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế:

- Tại Điểm d Khoản 3 Điều 9 quy địnhthời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

“Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theotừng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phátsinh nghĩa vụ thuế.”

- Tại Khoản 2 Điều 18 quy định khaithuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với Nhàthầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài:

“Khai thuế đối với trường hợp nộpthuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanhthu

Khai thuế đối với trường hợp nộpthuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanhthu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài vàkhai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.”

Căn cứ Khoản 21 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng (GTGT) quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“…

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩmphần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTCngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đốivới tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tạiViệt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu);

Căn cứ Khoản 2.31 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN):

“…Thuế thu nhập doanh nghiệp nộpthay nhà thầu nước ngoài (thuế nhà thầu) được tính vào chi phí được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế trong trường hợp thoả thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhàthầu phụ nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận đượckhông bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế nhà thầu).”

Trường hợp Công ty theo trình bày, ngày20/3/2012 (trước khi Công ty được thành lập) Công ty mẹ tại nước ngoài là SumitomoForestry Co., Ltd ký hợp đồng thuê Công ty PT Mitrasolusi Binadaya (trụ sở tạiIndonesia) cung cấp dịch vụ triển khai phần mềm phục vụ cho hoạt động kinhdoanh của Công ty sau khi thành lập và phí dịch vụ này được Sumitomo ForestryCo., Ltd thanh toán cho Công ty PT Mitrasolusi Binadaya ở nước ngoài và đượcCông ty thanh toán lại vào ngày 8/5/2013 (sau khi Công ty đã thành lập) thì khithanh toán lại cho Sumitomo Forestry Co., Ltd Công ty phải có trách nhiệm khấutrừ, kê khai, nộp thuế TNDN nhà thầu theo tỷ lệ 5% trên doanh thu tính thuếTNDN; dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nên Công ty khôngphải khấu trừ thuế GTGT nhà thầu.

Thời hạn để kê khai và nộp thuế thaycho nhà thầu theo lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từngày thanh toán tiền cho nhà thầu (8/5/2013), trường hợp Công ty kê khai và chậmnộp tiền thuế so với thời hạn quy định (sau 10 ngày kể từ ngày thanh toán) thìsố ngày chậm nộp được tính từ ngày 18/5/2013.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng vớinhà thầu nước ngoài không quy định số tiền thanh toán cho nhà thầu nước ngoài khôngbao gồm thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài thì khoản thuế Công ty kê khaivà nộp thay không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
20-320530/2015-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga