BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 915/LĐTBXH-TL
V/v tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

Công ty TNHH May mặc VIET PACIFIC
(Số 10 Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Tây)

Trả lời công văn số 09/VPA , ngày 24/03/2003 Công ty TNHH May mặc Viet Pacific về việc ghi tại trích yếu, sau khi xem xét Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4, Điều 1 của Quyết định số 708/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội: “Đối với một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên các địa bàn khó khăn, hạ tầng cơ sở thấp kém (trừ những doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các quận của thành phố Hải Phòng, thành phố Biên Hoà và thành phố Vũng Tàu) cần phải áp dụng mức lương tối thiểu thấp hơn 487.000 đồng/tháng đến 417.000 đồng/tháng thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định thực hiện trong thời hạn nhất định và báo cáo về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để theo dõi, tổng hợp”.

Trường hợp của Công ty có hai nhà máy tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, nếu địa bàn khó khăn, hạ tầng cơ sở thấp kém và được Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định, thì được áp dụng mức lương tối thiểu thấp hơn 487.000 đồng/tháng đến 417.000 đồng/tháng trong thời hạn nhất định.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời để quý Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân