BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 915/QLLĐNN-QLLĐ
v/v: visa cho lao động nước ngoài váo Malaysia lam việc

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Các doanh nghiệp đưa lao động sang MALAYSIA làm việc

Thời gian gần đây có thông tin liên quan đếnviệc Chính phủ Malaysia bỏ cấp visa cho lao động nước ngoài đến Malaysia làmviệc tại Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán ở các nước cung ứng lao động.

Về vấn đề nêu trên, ngày 15/08/2005, Ban quản lýlao động và chuyên gia Việt Nam tại Malaysia đã có báo cáo, việc bỏ cấp visacho lao động nước ngoài vào Malaysia làm việc nêu trên mới chỉ áp dụng đối vớilao động Pakistan. Đối với lao động Việt Nam, Cục Nhập cư Maylaysia cấp Callingvisa theo hình thức như trước đây, thông qua Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại Việt Nam.

Cục quản lý lao động ngoài nước thông báo để cácdoanh nghiệp biết và thực hiện.

Nơi nhận
- Như trên.
- Lãnh đạo Cục.
- Các Đơn vị thuộc Cục.
- Ban QLLĐ tại Malaysia.
- Lưu VT, QLLĐ

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG.
Vũ Đình Toàn