BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 915/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 751/CT-KTr ngày31/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.2(c2,c3) Mục III, Điểm 2.18 (b2) Mục IV Phần B và Điểm 8 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CPngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2, 3Điều 14 và Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướngdẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

- Thuế GTGT đầu vào của tài sản cốđịnh (TSCĐ) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịuthuế GTGT và không chịu thuế GTGT của Ngân hàng MHB Bến Tre thì xử lý như sau:

+ Đối với thuế GTGT đầu vào củaTSCĐ là nhà làm trụ sở văn phòng hoặc các thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạtđộng tín dụng của Ngân hàng MHB Bến Tre mua vào phát sinh từ ngày 01/12/2010đến 28/2/2012 thì không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cốđịnh theo quy định tại Điểm 1.2(c3) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính nêu trên.

+ Đối với thuế GTGT đầu vào củaTSCĐ, máy móc, thiết bị của Ngân hàng MHB Bến Tre mua vào phát sinh từ 01/3/2012trở đi thì MHB Bến Tre không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sảncố định theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính nêu trên.

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa,dịch vụ khác sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịuthuế và không chịu thuế GTGT thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1.2(c2) MụcIII Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Khoản 2 Điều 14 Thôngtư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Bến Tre được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu VT, KK

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường