TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9157/CTHN-TTHTV/v quyết toán thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Độc giả Lê Văn ThanhĐịa chỉ: Căn hộ 601 CT7A Khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 205/PC-TCT ngày 05/3/2021 của Tổng cục Thuế chuyển đơn phản ánh kiến nghị của độc giả Lê Văn Thanh ở Hà Nội (sau đây gọi là “Độc giả) về quyết toán thuế nhà thầu, Cục Thuế TP Hà Nội có ýkiến như sau:

- Căn cứ Điều 110 Luật Thương mại 2005 quy định về hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại:

“Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.”

- Căn cứ Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo tng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế:

“6. Các loại thuế, khoản thu khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải th, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Trường hợp chuyn đi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước c phần hóa) mà doanh nghiệp chuyn đi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết toán khi kết thúc năm. Cụ thể như sau:

e) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp của nhà thầu nước ngoài quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu; thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp hỗn hợp của nhà thầu nước ngoài quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu; thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai của nhà thầu nước ngoài quyết toán theo năm.

…”

>> Xem thêm:  Mẫu 02/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân ?

Căn cứ các quy định trên, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp của nhà thầu nước ngoài khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu theo quy định tại tiết e Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP nêu trên.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Cục Thuế TP Hà Nội sẽ đăng tải nội dung trên trang web https://hanoi.gdt.gov.vn hướng dẫn người nộp thuế khi các văn bản được banhành. Đề nghị Độc giả căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện theo đúng quy định.

Trường hợp còn vướng mắc về chính sách thuế, đề nghị Độc giả liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Độc giả Lê Văn Thanh được biết và thựchiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng DTPC;
- Website Cục Thuế;
-
Lưu: VT,TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường