VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 915a/VPCP-QHQT
V/v kiến nghị của Bộ KHĐT về hướng dẫn hợp đồng EPC

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10844/BKHĐT-QLĐT ngày 10 tháng 12 năm 2015 về việc hướng dẫn hợp đồng EPC, ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 69/BXD-KTXD ngày 15 tháng 01 năm 2016), Giao thông vận tải (văn bản số 17267/BGTVT-CQLXD ngày 28 tháng 12 năm 2015), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 10663/BNN-XD ngày 30 tháng 12 năm 2015), Bộ Tài chính (văn bản số 471/BTC-ĐT ngày 12 tháng 01 năm 2016), Bộ Tư pháp (văn bản số 4787/BTP-PLQT ngày 29 tháng 12 năm 2015), Công Thương (văn bản số 13713/BCT-KH ngày 31 tháng 12 năm 2015), ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (văn bản số 5550/EVN-QLĐT ngày 30 tháng 12 năm 2015), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ban hành Thông tư chung quy định chi tiết về việc lập hồ sơ mời thầu EPC, bảo đảm cụ thể, rõ ràng, phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng các yêu cầu thực hiện các hợp đồng thi công công trình quy mô lớn và tuân thủ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các thành viên Tổ công tác liên bộ thành lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2310/VPCP-QHQT ngày 06 tháng 4 năm 2015 và các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung, sớm ban hành Thông tư hướng dẫn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, KTN, KTTH,
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3) AT.31

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp